TRANSMISJA LIVE W SYSTEMIE PPV

Regulamin

Regulamin

uczestnictwa w Smart City Wielkopolska 2020

(dalej: Regulamin)

 

1. UCZESTNICTWO

1. W ramach Smart City Wielkopolska 2020 Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.
przeprowadza prezentację internetową dla Uczestników w celu pogłębienia ich wiedzy na tematy: „Smart City. Cyfryzacji. Zarządzania zasobami wodnymi i efektywności energetycznej.” (dalej:  Konferencją”) na zasadach określonych poniżej.  

2. Uczestnicy rejestrują się na Konferencję przez adresy e-mail oraz podając Dane do rejestracji, wskazane w Formularzu rejestracji.

3. Po zarejestrowaniu się Uczestnika, Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. wysyłają potwierdzenie z informacją o rejestracji na Konferencję na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu rejestracji. W ten sam sposób w dniu  Konferencji wysyłane jest przypomnienie o Konferencji.

4. Konferencja  odbywa się za pośrednictwem platformy PPV STREAM.

5. Uczestnicy Konferencji  mogą w jej trakcie zadawać pytania poprzez chat. Podczas Konferencji  nie ma możliwości kontaktu wizualnego z innymi Uczestnikami.

6. Liczba Uczestników jednej Konferencji ograniczona jest do 120  osób, Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.  ma prawo odmówić uczestnictwa większej liczby Uczestników.

 

2 .WARUNKI TECHNICZNE WEBINARU

1. Dostęp do Konferencji wymaga następujących warunków technicznych:

·        Dostęp do Internetu,

·        Obsługa jednej z dostępnych przeglądarek internetowych (Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge)

·        Wymagania PPV STREAM znajdujące się na stronie producenta https://ppv-stream.pl/streaming.html .

2. Realizując obowiązek określony w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. - o świadczeniu usług drogą elektroniczną Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. informuje, że korzystanie ze Serwisu i Strony internetowej związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet.

 

3. OBOWIĄZYWANIE I ROZWIĄZYWANIE UMOWY

1. Umowa pomiędzy Uczestnikiem a Wielkopolskim Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. na udział w Konferencji - na zasadach określonych w Regulaminie - zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Uczestnika wypełnionego Formularza rejestracji na Stronie internetowej.

2. Konferencja  jest przeprowadzana bezpłatnie w celach marketingowych.

3. Uczestnik może się wycofać z udziału w Konferencji w każdym momencie aż do momentu jej rozpoczęcia. Wówczas Umowa rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń Stron.

 

4. PRAWA I OBWIĄZKI STRON

1. Aby wziąć udział w Konferencji należy zapoznać się z treścią Regulaminu i potwierdzić jego akceptację na Formularzu rejestracji.

2. Po dokonaniu rejestracji Uczestnik otrzyma link do Konferencji  na adres e-mail podany w Formularzu rejestracji. Link będzie aktywny do terminu Konferencji.

3. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Konferencji  w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich. Zakazuje się dostarczania przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym.

4. Uczestnik po dokonaniu rejestracji do Konferencji  ma prawo do udziału w niej i zadawania pytań w formie czatu.

5. Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. może wprowadzić zmiany w programie Konferencji oraz zmodyfikować warunki techniczne oraz parametry Konferencji  z ważnych powodów w szczególności problemów technicznych oraz przyczyn leżących po stronie Prelegentów
i  Prowadzących konferencję. W takim przypadku Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji
sp. z o.o. poinformuje Uczestników na adres e-mail (jeśli zmiana nastąpi z wyprzedzeniem) lub
w trakcie Konferencji a każdy uczestnik ma możliwość rezygnacji z udziału w Konferencji. W związku ze zmianą w programie Konferencji lub warunków/ parametrów Konferencji Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Wielkopolskiego Centrum Wspierani Inwestycji sp. z o.o.

6. Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za (a) błędne podanie adresu e-mail służącego do rejestracji w Konferencji , uniemożliwiające wzięcie w nim udziału, (b) niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych wskazanych w Regulaminie, (c) nieprawidłowe działanie urządzeń Uczestników, skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w Konferencji, (d) zdarzenia spowodowane siłą wyższą, (e) utracone korzyści, (f) wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas Konferencji .

7. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, wyłącza się odpowiedzialność Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. za wszelkie skutki związane z korzystaniem przez Uczestników Konferencji, w tym za szkody z tego wynikłe lub niemożność korzystania z nich, w szczególności zaś za szkody wynikłe z wad/awarii/usterek. Ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą Uczestnika, w przypadku, gdy na mocy prawa nie jest dozwolone wyłączenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody lub gdy szkoda spowodowana jest działaniem umyślnym.

8. W przypadku konsumentów, w zakresie nieuregulowanym Regulaminem, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. - o prawach konsumenta. Zastrzega się, że konsumentów nie dotyczą wszystkie postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby postanowienia umieszczone w rejestrze postanowień umownych, uznawane za niedozwolone (klauzule abuzywne), prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

9. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu treści Konferencji  oraz jakiegokolwiek innego udostępniania osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji.

10. Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. rejestruje podczas Konferencji wypowiedzi i pytania Uczestników na czacie w celu archiwizacji. Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. na wniosek Uczestnika może usunąć zarejestrowane materiały.

 

5. DANE OSOBOWE

1. Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.  zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Uczestników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.  z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406,  61-441 Poznań, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem  0000 134012, NIP: 7781016062, REGON: 630303454, z kapitałem zakładowym 86.000.000,00 PLN

3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Wielkopolskim Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. pod adresem e-mail: biuro@wcwi.com.pl lub na adres siedziby.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej ich niepodanie uniemożliwia zawarcie i realizację Umowy, a także rozliczenie prowadzonej przez Administratora działalności. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu:

- zawarcia i realizacji Umowy, w tym kontaktowania się z Uczestnikami,

- dochodzenia roszczeń w związku z Umową,

- rozpatrywania reklamacji lub innych wniosków,

- prowadzenia statystyk,

- prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest wykonanie Umowy na warunkach wskazanych w art. 6 ust. 1 lit. b), a także  art. 6 ust. 1 lit. a), lit. c) i lit. f) RODO.

6. Administrator może ujawnić moje dane osobowe innym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzenie przetwarzania danych, w tym podmiotom świadczącym następujące usługi: pocztowe, prawne, księgowe, informatyczne, hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa oraz przechowywania danych.

7. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez następujący okres w przypadku:

- zawarcia i realizacji Umowy, w tym kontaktowania się z Uczestnikami – do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy,

- dochodzenia roszczeń w związku z Umową - do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy,

- rozpatrywania reklamacji lub innych wniosków – do czasu rozpatrzenia reklamacji,

- prowadzenia statystyk -  przez czas obowiązywania Umowy,

- prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług:

·        w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu

·        w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania.

8. Uczestnik posiada prawo żądania:

a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,

b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO,

g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych, co do których została wyrażona zgoda,

9. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne właściwe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych,

10. Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane w celu profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji,

11. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

12. W każdym momencie Uczestnik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego.

 

6. DEFINICJE

1. Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. – Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406,  61-441 Poznań, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem  0000 134012, NIP: 7781016062, REGON: 630303454, z kapitałem zakładowym 86.000.000,00 PLN.

2. Uczestnik – osoba fizyczna zawierająca Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego oraz inne podmioty, które zawarły z Wielkopolskim Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. Umowę poprzez akceptację treści Regulaminu.

3. Strony – Uczestnik i Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.

4. Dane do rejestracji: (a) Imię i nazwisko (b) Firma, (c) Stanowisko, (d) Adres e-mail (e) Numer telefonu.

5. Serwis internetowy – serwis udostępniony przez Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. w celu prowadzenia i zarządzania  Konferencją dostępny  jest pod adresem:  wwwppv-stream.pl

6. Strona internetowa – strona przez którą Uczestnik uzyskuje dostęp do  Konferencji  dostępna pod adresem:  https://smartcitylive.pl/

7. Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. - o ochronie danych osobowych.

8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

9. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

10. Formularz rejestracji – internetowy formularz, zamieszczony na Stronie internetowej, wypełniany przez Uczestnika w celu rejestracji na Konferencję .

11. Umowa – umowa na uczestnictwo w Konferencji.

 

7. REKLAMACJE

1. Uczestnik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z Serwisu i Strony internetowej pisemnie na adres: Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406,  61-441 Poznań lub na pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@wcwi.com.pl. Użytkownik ma prawo złożyć reklamacje w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności następujące dane:

- oznaczenie Uczestnika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail, a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne nazwę, adres pocztowy lub adres e-mail oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu w sprawach związanych ze złożoną reklamacją);

- opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

3. Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania. O ich rezultacie Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wprowadzenie przez Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. nowego regulaminu pozostaje bez wpływu na stosunki umowne powstałe przed tą zmianą.

2. Wiadomości i wszelkie powiadomienia dla Uczestnika mogą być dokonywane w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail podany w Formularzu rejestracji, chyba że Uczestnik zastrzegł inaczej.

3. Uczestnik powiadomi Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. o zmianach adresów w formie pisemnej lub w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail: smartcity@wcwi.com.pl

4. Wszystkie materiały reklamowe dotyczące Konferencji mają charakter informacyjny, wiążącą moc prawną mają postanowienia Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. 

ORGANIZATOR:

PARTNERZY:W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z właścicielem kanału: bok@ppv-stream.pl

© 2018 PPV Stream

Pomoc:     bok@ppv-stream.pl